Extra onderwijs aanbod

Technium

Met ingang van het schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met Technium: bovenschoolse verrijkingsgroepen op het gebied van praktische, technische vaardigheden voor leerlingen uit de midden- en bovenbouw.

Visie

Binnen CBO Meilân wordt hoogbegaafdheidsleren en onderwijzen vorm gegeven. We bedienen de leerling met een specifieke onderwijsbehoefte dicht bij huis. Met Technium realiseren wij een uitbreiding voor leerlingen die graag met hun handen werken en daarbij meer uitdaging en ondersteuning kunnen gebruiken. Het welbevinden van de leerling en het plezier op school wordt vergroot door te werken aan deze specifieke praktische onderwijsbehoefte. We laten de praktische capaciteiten van deze leerling tot uiting komen. We werken met een portfolio waarin de persoonlijke ontwikkeling van het kind nauwlettend wordt gevolgd.

Voor wie is de verrijkingsgroep?

Talentvolle leerlingen met een ondersteuningsbehoefte komen ervoor in aanmerking om naar Technium te gaan. Dit zijn leerlingen die op de eigen school onvoldoende tot hun recht komen. De kinderen worden in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen door met en van elkaar te leren en zich in brede zin te ontwikkelen.

Doel van de Technium

Bij Technium krijgen leerlingen extra ondersteuning op het gebied van praktische vaardigheden, sociale competenties (kunnen samenwerken en afstemmen met anderen) en zelfbeeld (hanteren van eigen gevoelens en omgaan met zichzelf). Het aanbod in Technium is praktisch van aard. Er komen andere vakken en onderwerpen aan de orde dan in de reguliere groep.

Bij Technium:

  • Ontmoeten en werken leerlingen samen met “ontwikkelingsgelijken”.
  • Worden leerlingen begeleid in de sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • Is aandacht voor praktische vaardigheden.
  • Wordt gewerkt aan de door ouders en het kind opgestelde leerdoelen.
  • Wordt gewerkt aan de kracht vanuit het kind zelf, denk aan doorzetten.

Organisatie:

Technium vindt plaats op drie locaties met verschillende technische profielen (o.a. Groene Techniek; Bouwen, Wonen & Interieur; Produceren, Installeren & Energie):

  • Nordwin College (Heerenveen)
  • Kei College (Heerenveen)
  • Zuyderzee Lyceum (Lemmer)

Op deze locaties komen de leerlingen één ochtend in de week bijeen, waar zij worden begeleid door een VO-docent en een PO-docent. De ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de locatie.