Extra onderwijs aanbod

Ingenium

Binnen CBO Meilân wordt hoogbegaafdheidsleren en onderwijzen vormgegeven. We bedienen de kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte dicht bij huis. Het welbevinden van de kinderen en het plezier op school wordt vergroot door te werken aan de specifieke onderwijsbehoefte en we laten de intellectuele capaciteiten van deze kinderen tot uiting komen. Het werken met een verrijkingsgroep en een portfolio zorgt ervoor dat kinderen leren leren (tranfser van informeel naar formeel leren), leren leven (ontwikkelen van de kracht in jezelf) en leren denken op analytisch, praktisch en creatief denkniveau. (R.J. Sternberg).

Het werken aan en oefenen met deze vaardigheden tijdens de lessen in de verrijkingsgroep, maar zeker ook tijdens reguliere schooltijden heeft als gevolg dat leerlingen zich beter kunnen redden in de maatschappij.

 

 

Organisatie

De verrijkingsgroep Ingenium biedt op vier plaatsen onderwijs: in Joure, Heerenveen (2x) en Lemmer. ’s Ochtends is er een aanbod voor kinderen uit de bovenbouwgroepen 6, 7, 8 en ’s middags voor de kinderen uit de middenbouwgroepen 3, 4, 5. Iedere week gaan de kinderen een dagdeel naar de verrijkingsgroep. Ze krijgen daar les van speciaal opgeleide leerkrachten. De rest van de week krijgen zij onderwijs op maat binnen de eigen school.

Locaties

Locatie Heerenveen – maandag
De verrijkingsgroep Ingenium vindt plaats op De Burcht, Schoterplein 28, Heerenveen.
Deelnemende scholen:
De Burcht (alleen bovenbouw leerlingen)

Locatie Heerenveen – dinsdag
De verrijkingsgroep Ingenium vindt plaats op Het Kompas, Jol 38 in Heerenveen.
Deelnemende scholen:
De Roerganger, Het Kompas, De Hoeksteen, Spring!, De Burcht, De Tarissing.

Locatie Lemmer – woensdag
De verrijkingsgroep Ingenium vindt plaats op IKC De Arke, Tramdijk 10, Lemmer.
Deelnemende scholen:
IKC De Arke, De Eben Haëzer, De Spoarsiker, De Paedwizer.

Locatie Joure – donderdag
De verrijkingsgroep Ingenium vindt plaats op de E.A. Borgerschool, Julianalaan 3 in Joure.
Deelnemende scholen:
E.A. Borgerschool, It Haskerfjild, Dr. G.A. Wumkesskoalle, De Trieme en Bloei.

Voor wie is de verrijkingsgroep?

Talentvolle leerlingen met een hulpvraag komen ervoor in aanmerking om naar een verrijkingsgroep te gaan. Dit zijn leerlingen die op de eigen school onvoldoende tot hun recht komen. De kinderen worden in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen door met en van elkaar te leren en zich in brede zin te ontwikkelen.

Doel van de verrijkingsgroep

In de verrijkingsgroepen krijgen leerlingen extra ondersteuning op het gebied van (meta)cognitieve vaardigheden (snappen hoe leren gaat en daarover kunnen reflecteren), sociale competenties (kunnen samenwerken en afstemmen met anderen) en zelfbeeld (hanteren van eigen gevoelens en omgaan met de eigen begaafdheid). Het aanbod in de verrijkingsgroep is rijk van stof. Er komen andere vakken en onderwerpen aan de orde dan in de reguliere groep.

In de verrijkingsgroepen:

  • Ontmoeten en werken leerlingen samen met “ontwikkelingsgelijken”;
  • Worden leerlingen begeleid in de sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • Is aandacht voor gespreks- en studievaardigheden;
  • Wordt gewerkt aan de door ouders en het kind opgestelde leerdoelen;
  • Wordt gewerkt aan de kracht vanuit het kind zelf, denk aan doorzetten en fouten durven maken;
  • Ontwikkelen leerlingen hun executieve functies (zoals plannen, concentreren, organiseren).

Aanmeldingsprocedure

Kinderen kunnen twee keer per jaar aangemeld worden voor deelname aan de verrijkingsgroep. De school is verantwoordelijk voor deze aanmelding. Tevens is er een protocol opgesteld waarin staat beschreven welke kinderen in aanmerking komen voor de verrijkingsgroep. Na de aanmelding volgt een intakegesprek met een toelatingscommissie die uiteindelijk bepaalt welke kinderen worden toegelaten.

Evaluatie

Er wordt bij Ingenium gewerkt in blokken. Gedurende elk blok wordt de ontwikkeling van de kinderen nauwlettend gevolgd. In januari wordt bekeken of de deelname aan de verrijkingsgroep nog een vervolg krijgt in de daaropvolgende periode. Aan het einde van het schooljaar vindt er een eindevaluatie plaats. Beide momenten van evaluatie zijn er gesprekken met ouder, kind en Ingenium leerkracht(en). Beide evaluatiemomenten zijn ook bedoeld voor in- en uitstroom van kinderen.

Groepen

De groepsgrootte is maximaal 20 kinderen. Om deze grootte op te kunnen vangen en daarbij elk kind goed te kunnen begeleiden bij het werken aan zijn persoonlijke leerdoelen, worden de lessen verzorgd door 2 gespecialiseerde leerkrachten.

Ingenium wordt gecoördineerd vanuit de directeuren door Elisah van Zanden.
U kunt ons bereiken via: ingenium@cbo-meilan.nl